1 / 3
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จนท.สาธารณสุข สังกัด สสอ.รามัน วันที่ 20 ธ.ค. 60
2 / 3
ได้จัดพื้นที่ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ ของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก และประชาชนในพื้นที่
3 / 3
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกการประชุมประจำเดือน
+ เดือน พฤศจิกายน 2561
-- สรุปรายงานการประชุม
-- Power point นำเสนอที่ประชุม
+ เดือน ตุลาคม 2561
+ เดือน สิงหาคม 2561
+ เดือน กันยายน 2561
-- วาระการประชุมชน
-- สรุปรายงานการประชุม

เพื่อแสดงความซื่อสัตว์สุจริตและมีความโปรงใส
สำนักงานสาธาารณสุขอำเภอรามัน ได้จัดทำเอกสารแสดงเจตจำนง คลิกที่นี้

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ คลิกที่นี่

กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

เฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ต.กาลอ

วันที่ 25 กันยายน 2561
     เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน นำโดย นายมะยากี  กาเจ  สาธารณสุขอำเภอรามัน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ นคม. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1  ลงพื้นที่ตำบลกาลอ  จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์โรคมาลาเรียที่ระบาดในพื้นที่ตำบลกาลอ  โดยมี  รองนายก อบต.กาลอ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านแบหอ ผู้นำศาสนา  อสม.ต.กาลอ  เข้าร่วมประชุม และร่วมดำเนินการดังนี้

 1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชาวบ้านในการป้องกันโรคมาลาเรีย
 2. แจกจ่ายมุ้งในทุกหลังคาเรือน รวม 119 หลังคาเรือน
 3. จัดตั้งอาสาป้องกันโรคมาเรีย ต.กาลอ  จำนวน 10 คน
 4. อบรมให้ความรู้ในการฉีดพ่นสารเคมีตกค้าง  การใช้เครื่องพ่น  การผสมสารเคมีในการพ่น
 5. ดำเนินการพ่นสารเคมีตกค้าง เต็มพื้นที่หมู่ 1 บ้านแบหอ
Read More »

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

อสม.จ.ภูเก็ต เยี่ยมศึกษาดูงาน ชมรม อสม. อ.รามัน

วันอาทิตย์  ที่ 9  กันยายน  2561
           ทีมงานสาธารณสุขอำเภอรามัน  ประธานชมรม อสม.จังหวัดยะลา  ประธานชมรม อสม.อำเภอรามัน  และคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอรามัน  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากชมรม อสม.จังหวัดภูเก็ต  จำนวน 25 คน  เดินทางเพื่อเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของคณะกรรมการชมรม อสม.อำเภอรามัน  ณ บ้านอสม.อำเภอรามัน (ที่ทำการชมรม อสม.)  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

Read More »

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

จุดประชาสัมพันธ์ สสอ.รามัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ได้จัดพื้นที่ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ ของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงาน และช่องติดต่อและเพื่อยื่นยันความโปรงใสของหน่วยงาน ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน
Read More »

ประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.รามัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ได้จัดอบรมการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ปรากฏว่า มีเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วม จำนวน 26 คน ทางทีมวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นแนวทางการให้ความรู้ พร้อมกับร่วมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน
Read More »

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกวด อสม.ดีเด่น จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560  ชมรม อสม.อำเภอรามัน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน  ได้นำ อสม.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ ทั้่งหมด 12 คน รับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดยะลา  ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา  อ.เมือง  จ.ยะลา
ทั้งนี้ การคัดเลือกอสม.ดีเด่น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของอสม. รวมถึงยังเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. โดย ปี 2561 แบ่งออกเป็น 12 สาขา ได้แก่

 • สาขา การส่งเสริมสุขภาพ
 • สาขา นมแม่ อนามัยแม่และเด็ก
 • สาขา คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 • สาขา การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน
 • สาขา ก่ารป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
 • สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
 • สาขา การบริการในศูนย์ ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
 • สาขา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
 • สาขา สุขภาพจิตในชุมชน
 • สาขา การทำงานในพื้นที่พิเศษ
 • สาขา การส่งเสริมทันตสุขภาพ


Read More »

ปฏิทินกิจกรรม