1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกวด อสม.ดีเด่น จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560  ชมรม อสม.อำเภอรามัน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน  ได้นำ อสม.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ ทั้่งหมด 12 คน รับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดยะลา  ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา  อ.เมือง  จ.ยะลา
ทั้งนี้ การคัดเลือกอสม.ดีเด่น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของอสม. รวมถึงยังเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. โดย ปี 2561 แบ่งออกเป็น 12 สาขา ได้แก่

 • สาขา การส่งเสริมสุขภาพ
 • สาขา นมแม่ อนามัยแม่และเด็ก
 • สาขา คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 • สาขา การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน
 • สาขา ก่ารป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
 • สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
 • สาขา การบริการในศูนย์ ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
 • สาขา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
 • สาขา สุขภาพจิตในชุมชน
 • สาขา การทำงานในพื้นที่พิเศษ
 • สาขา การส่งเสริมทันตสุขภาพ


Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พบปะยามเช้า ครอบครัวชาวรามัน @กายูบอเกาะ


     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายมะยากี กาเจ สาธารณสุขอำเภอรามัน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ "พบปะยามเช้า ครอบครัวชาวรามัน" ณ ตลาดนัดประชารัฐ
ณ สวนสาธารณะ ม.3 ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน จ.ยะลา  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำในพื้นที่และพี่น้องประชาชน โดยมี นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดนัดประชารัฐ ณ สวนสาธารณะ ม.3 ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน จ.ยะลา


Read More »

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สสอ.รามัน จัดการประกวด อสม.ระดับอำเภอ

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2560  ...
.... สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ได้จัดการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอขึ้น  เพื่อคัดเลือก อสม.ที่มีผลงานเด่นในแต่ละสาขา (รวมทั้งหมด 12 สาขา) ไปประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดต่อไป  ในปีนี้ (2561) อำเภอรามันมีจำนวน อสม.ที่สมัครเป็น อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 26 ราย  การนำเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น  มี อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก


Read More »

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบของพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียง ต.บือมัง


 6 พย 60 นายมะยากี กาเจ สสอ.รามัน มอบหมายให้นายฮาสมาน เด็งพาแน นวก.ชำนาญการ และ จนท.สสอ.รามัน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ตชด สภ.โกตาบารู ทพ. อบต. ผู้นำชุน ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบือมัง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน  กลุ่มสตรี บัณฑิตอาสา และ อสม. ในพื้นที เยี่ยมมอบสิ่งของพระราชทาน และร่วมกัน บริจาค


Read More »

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม อ.รามันวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560...
....... นายมะยากี  กาเจ  สาธารณสุขอำเภอรามัน  ลงพื้นที่ริมแม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 4  ตำบลอาซ่อง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  เพื่อสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม    โดยมี นายอามีน  มาโซ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาซ่อง  และชาวบ้านในพื้นที่อำนวยความสะดวกในการสำรวจพื้นที่
Read More »

ปฏิทินกิจกรรม