1 / 3
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จนท.สาธารณสุข สังกัด สสอ.รามัน วันที่ 20 ธ.ค. 60
2 / 3
ได้จัดพื้นที่ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ ของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก และประชาชนในพื้นที่
3 / 3
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

- สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือกออก [ม.ค.61] [ก.พ.61] [มี.ค.61] [เม.ย.61] [พ.ค.61]


เพื่อแสดงความซื่อสัตว์สุจริตและมีความโปรงใส
สำนักงานสาธาารณสุขได้จัดทำเอกสารแสดงเจตจำนง เพิ่มเติมดังนี้
 • ประกาศแสดงเจตจำนงฯ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบความโปรงใส
 • คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่การให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งโครงสร้างและภารกิจ
 • ประกาศแสดงเจตจำนงฯ
 • คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
 • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
 • รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • รายงานผลการับเรื่องร้องเรียน
 • สรุปงานงานกลุ่มตรวจสอบเพื่อความโปรงใส สสอ.รามัน
 • สรุปรายงานการประชุม 28 ก.พ.61
 • วาระการประชุม เดือน ก.พ.61ก
 • รายสรุปการร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สสอ.รามัน 1-2561

 • แสดงเอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่

  กิจกรรม

  วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

  จุดประชาสัมพันธ์ สสอ.รามัน

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ได้จัดพื้นที่ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ ของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงาน และช่องติดต่อและเพื่อยื่นยันความโปรงใสของหน่วยงาน ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน
  Read More »

  ประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.รามัน

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ได้จัดอบรมการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ปรากฏว่า มีเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วม จำนวน 26 คน ทางทีมวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นแนวทางการให้ความรู้ พร้อมกับร่วมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน
  Read More »

  วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  ประกวด อสม.ดีเด่น จังหวัดยะลา

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560  ชมรม อสม.อำเภอรามัน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน  ได้นำ อสม.ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ ทั้่งหมด 12 คน รับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดยะลา  ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา  อ.เมือง  จ.ยะลา
  ทั้งนี้ การคัดเลือกอสม.ดีเด่น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของอสม. รวมถึงยังเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. โดย ปี 2561 แบ่งออกเป็น 12 สาขา ได้แก่

  • สาขา การส่งเสริมสุขภาพ
  • สาขา นมแม่ อนามัยแม่และเด็ก
  • สาขา คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  • สาขา การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  • สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน
  • สาขา ก่ารป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
  • สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
  • สาขา การบริการในศูนย์ ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
  • สาขา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
  • สาขา สุขภาพจิตในชุมชน
  • สาขา การทำงานในพื้นที่พิเศษ
  • สาขา การส่งเสริมทันตสุขภาพ


  Read More »

  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  พบปะยามเช้า ครอบครัวชาวรามัน @กายูบอเกาะ


       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายมะยากี กาเจ สาธารณสุขอำเภอรามัน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ "พบปะยามเช้า ครอบครัวชาวรามัน" ณ ตลาดนัดประชารัฐ
  ณ สวนสาธารณะ ม.3 ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน จ.ยะลา  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำในพื้นที่และพี่น้องประชาชน โดยมี นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดนัดประชารัฐ ณ สวนสาธารณะ ม.3 ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน จ.ยะลา


  Read More »

  วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  สสอ.รามัน จัดการประกวด อสม.ระดับอำเภอ

  วันที่ 8 พฤศจิกายน  2560  ...
  .... สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ได้จัดการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอขึ้น  เพื่อคัดเลือก อสม.ที่มีผลงานเด่นในแต่ละสาขา (รวมทั้งหมด 12 สาขา) ไปประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดต่อไป  ในปีนี้ (2561) อำเภอรามันมีจำนวน อสม.ที่สมัครเป็น อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 26 ราย  การนำเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น  มี อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก


  Read More »

  ปฏิทินกิจกรรม