การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กระทรวงสาธารณสุข

COUNTACT US

ติดต่อเราสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน

ตั้งอยู่ที่  1/2  ถนนปรีชาวิถี  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

โทรศัพท์ / โทรสาร :  0 7329 5357

E-mail :  sso2raman@gmail.com , itsso@gmail.com